Call Center Quality Assurance
Wish List
หลักสูตร How to : หลักสูตรออนไลน์ (Virtual Training) เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การควบคุมคุณภาพ การวัดมาตรฐานการบริการ และการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ
7,500.00 ฿
ต้องการลงทะเบียน จำนวน (คน)
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.